Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2022

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slova ( (b-p, d-t, ď- ť, h-ch).
 • Sloh: podle osnovy vypravovat ústně i písemně základy techniky mluveného projevu.
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti.

Anglický jazyk

 • Colours.

Matematika

 • Násobilka 7 a 8.
 • Geo: měření úsečky, její délka.

Prvouka

 • Naše město (významné budovy, historie).
 • Tvorba knihy v BookCreatoru.

Pracovní činnosti

 • Jednoduchá kartonážní práce.

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech.

Hudební výchova

 • Zápis not.

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazových schopností a rozvoj odrazové síly nohou – švihadlo kroužící, krátká.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím kontrolujte chystání věcí podle rozvrhu, pouzdra.
 2. Do geometrie musí mít děti vhodné pravítko a ostrouhanou tužku č. 3.
 3. Ve čtvrtek budeme mít projektový den (práce v BookCreatoru). Děti si donesou jen pouzdro a  angličtinu.
 4. Na pátek 21. 10. plánuji další společnou odpolední akci se třídou, info pošlu na EDU.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA HRAVĚ  
Jazyk český Matematika Prvouka Angličtina
Párové souhlásky bxp Početní trenažér 6 Město  x vesnice Procvičuj slovíčka
Párové souhlásky dxt Násobení a dělení 7 (skolakov.eu) Město Albrechtice Barvy
Párové souhlásky ďxť Dělení 7 Město a vesnice Barvy1
Párové souhlásky hxch Násobení 8 s myškou Rozdíly
Tvrdé a měkké slabiky Násobky 8 vetřelci
Psaní u, ů, ú
Bě, pě, vě,mě
Back To Top