Týdenní plán od 17. 10. do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Předpony a přípony
 • Pravopis souhláskových skupin
 • Povídka

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 ciferným činitelem
 • Přímá úměrnost
 • Jednotky času
 • Ge – obvody obrazců

Vlastivěda

 • Národní obrození
 • Kulturní život v 19. století

Přírodověda

 • Člověk a energie
 • Elektrárny

Informatika

 • ZAV
 • Bobřík informatiky

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí, jejich pozorování
 • a vyjádření základních, tvarových a prostorových znaků

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Pohybové hry, hod míčkem
matematika český jazyk vlastivěda
písemné násobení předpony vynálezy
jednotky času předložky a předpony národní obrození
psaní ě, je
Back To Top