Týdenní plán od 16.12. do 20.12.

Český jazyk

 • Slovesa – procvičování časů
 • Určování slovních druhů
 • Mimočítanková četba

Český jazyk – sloh

 • Zimní sporty

Anglický jazyk

 • Christmas

Matematika

 • Čísla větší než 10 000
 • Písemné počítání čísel do 1 000 000
 • Převody jednotek – nás. čísel 100, 1 000, 10 000
 • Geo – osová souměrnost a pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Vodní díla – přehrady a rybníky,(zdroj elektřiny, ochrana vody)

Přírodověda

 • Les v zimě, krmení zvěře, stopy zvířat

Pracovní činnosti

 • Vánoční ozdoby

Výtvarná výchova

 • Řazení prvků v ploše

Hudební výchova

 • Výchovný koncert – koledy – 16.12.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik, turnaj ve vybíjené – čtvrtek 19.12.

Doplňující informace pro rodiče

Do konce prosince zápis do čtenářského sešitu. Kontrolujte známky na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top