Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5.

Český jazyk

 • Procvičování koncovek podst. a příd. jm.
 • Opakování zájmen, číslovky řadové

Český jazyk – sloh

 • Komunikace e-mailem

Anglický jazyk

 • People or machines

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel číslem přirozeným
 • Slovní úlohy s využitím des. čísel
 • Ge: Obsahy nepravidelných obrazců
 • Ge: Vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda

 • Opakování – jednoduché stroje

Pracovní činnosti

 • Dopravní výchova

Výtvarná výchova

 • Krajina

Hudební výchova

 • C dur, G dur
 • Vyjádření hudby

Tělesná výchova

 • Atletika

Informatika

     Psaní ZAV, kresba

Doplňující informace pro rodiče

 Žáci často zapomínají pomůcky do vyučování a cvičební úbory.

                        Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top