Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Diktát
 • Četba textů – vyhledávání; dramatizace ve skupinách

Český jazyk– sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Matematika

 • Písemné násobení,
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Jednotky hmotnosti, objemu
 • G – kolmice, kružnice

Vlastivěda

 • Vznik Československa
 •  T. G. Masaryk

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Pracovní činnosti

 • Zhotovení hračky podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Výkres do soutěže – dokončení

Hudební výchova

 • Délka, síla, barva a výška tónu
 • Hra na Orffovy nástroje, jednoduchý doprovod

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Doplňujte chybějící pomůcky.
 2. Omlouvejte absenci neprodleně.
 3.  Ve čtvrtek 19. 10. jedeme do Krnova (dopravní výchova – Krnov SVČ). Děti si s sebou berou vlastní přilbu na kolo (pokud mají)
 4. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top