Týdenní plán od 15.10. do 19.10.

Český jazyk

 • Procvičování tvoření souvětí
 • Párové souhlásky uvnitř slov
 • Sloh – vyprávění o podzimu
 • Čtení – články podle zadání
 • Psaní – podle předlohy v písance

Anglický jazyk

 • UNIT 2 At school
 • Barvy

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Slovní úlohy s využitím násobilky
 • Geo – bob, přímka, polopřímka, úsečka

Prvouka

 • Česká republika – krajina, mapa
 • Významný den 28.10.

Pracovní činnosti

 • Lampiony

Výtvarná výchova

 • Tiskátka – tempery

Hudební výchova

 • Písnička Seznamka

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Procvičujte násobilku! Kontrolujte známky, pište omluvenky na ELKU.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top