Týdenní plán od 15. 5. do 19. 5. 2023

Český jazyk

 • Shoda podmětu a přísudku
 • Psaní y/i
 • Spojovací výrazy, skladba

Český jazyk – sloh

 • Zpráva

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zlomky
 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem
 • Slovní úlohy
 • Geo – síť kvádru a krychle, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Jan Ámos Komenský

Přírodověda

 • Ekosystémy

Informatika

 • Psaní Zav
 • Příprava grafického výstupu podle zadání

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Písně – Jsou mlynáři, Liščí mazurka

Tělesná výchova

 • Příprava na atletiku, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu na výuku, pomůcky na geometrii. Kontrolujte si platby na Edu!

Dagmar Vopelková, třídní uičitelka

Procvičování učiva

Přírodověda – opakování

Vlastivěda – Bitva na Bílé hoře , Poprava českých pánů , J. A. Komenský

Jazyk český – souvětí , vyjmenovaná slova , pády

Matematika – síť krychle , pamětné počítání , zlomky

Back To Top