Týdenní plán od 14. 6. do 18. 6. 2021

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Slovní druhy
 • str. 135-138

Český jazyk – sloh

 • Příprava slohové práce
 • LV – společná četba

Anglický jazyk

 • Unit test 8

Matematika

 • Odhad a kontrola výpočtů
 • Opakování a procvičování – písemná práce
 • G – povrch krychle, povrch kvádru str. 47-48

Vlastivěda

 • 1. světová válka, vznik ČR

Přírodověda

 • Ochrana přírody
 • str. 77

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Lepení a kontrola učebnic
 • Třídění materiálů

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Opakování hudební teorie

Tělesná výchova

 • Skok do dálky, pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Stále se ještě učíme a pracujeme, dětem chybí pomůcky – prosím, dohlédněte.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Vlastivěda Přírodověda
Zaokrouhluj Stavba slova Konec reforem Ochrana přírody
Povrch krychle Slovní druhy Vznik ČR Ekologie
Převody jednotek Slovní druhy 2 Člověk a příroda
Geometrie – opakuj Procvičuj

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top