Týdenní plán od 14. 3. do 18. 3. 2022

Český jazyk

 • Spodoba ž/š, h/ch.
 • Fixace tvrdé a měkké souhlásky.

Čtení

 • Referáty z knih, nabídky knih.
 • Návštěva školní knihovny.

Psaní

 • Psaní číslic a písmen.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Trénování pamětných spojů.
 • Slovní úlohy, příklady pod sebou.

Prvouka

 • Jarní rostliny a stromy na jaře.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem a kartonem.

Výtvarná výchova

 • Vyhledávání a výtvarné dotváření přírodnin na základě představ.

Hudební výchova

 • Vokální a instrumentální hry.

Tělesná výchova

 • Skoky snožmo, odraz.
 • Cvičení se švihadly.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí už děti nemusí mít roušky ve škole, budeme je ale potřebovat do autobusu.
 2. Prosím o kontrolu pouzder.
 3. V pondělí. 14. 3.  jedeme odpoledne bruslit – 4. lekce (informace zaslány přes Edu).
 4. Nacvičujeme hudební vystoupení na 22. 3. do parku na charitativní akci Pomoc Ukrajině – (bližší informace zašlu přes Edu).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Diktáty Sčítání a odčítání do 100 Hodiny
Trenažér měkké a tvrdé Dopočítávání Měsíce
Trenažér b -p Hradní věže Dny v týdnu
Trenažér d- t Puzzle Jaro
Trenažér ď -ť Sčítání přes 10 Jarní rostliny
Trenažér v- f Odčítání přes 10 Jarní rostliny
Trenažér z -s Slovní úlohy Jarní stromy, keře, květiny
Trenažér ž -š Příklady se závorkou
Trenažér h – ch
Všechno
Párové souhlásky
Back To Top