Týdenní plán od 14. 2. do 18. 2. 2011

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen
 • Přídavná jména měkká a tvrdá

Český jazyk – sloh

 • Zdroj informací – výpisek, výklad

Anglický jazyk

 • Free time
 • Conversation free time

Matematika

 • Desetinná čísla sčítání a odčítání, zaokrouhlování
 • Geometrie: krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Sousední státy ČR

Přírodověda

 • Člověk – původ a vývoj
 • Soustava opěrná
 • Povrch těla

Pracovní činnosti

 • Vyšívání – křížkový steh

Výtvarná výchova

 • Pomocníci našich babiček

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Pohybové vyjádření hudby

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Informatika

 • Práce s textem

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top