Týdenní plán od 13. do 17. ledna

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen – str. 64-75
 • Procvičování shody přísudku s několikanásobným podmětem – PS str. 10,11,12

Český jazyk – sloh, literární výchova

 • Dopis – formální úprava textu – uč. str. 45
 • I. Hercíková – čítanka str. 35-37
 • Čtenářská dílna

Anglický jazyk

 • Slovíčka 2 D
 • Sloveso to be v záporu

Matematika

 • Pamětní sčítání a odčítání
 • Dělení dvojciferným číslem
 • Slovní úlohy – uč. str. 24
 • Násobení, dělení 1000, 10 000… uč. str. 26-28
 • G – Shodnost a střed úseček – uč. str. 31,38

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva
 • Světadíly a oceány

Přírodověda

 • Botanické zahrady
 • Ochrana přírody
 • Práce s encyklopediemi, PC

Pracovní činnosti

 • Výroba maňáska

Výtvarná výchova

 • Koláž – zimní sporty

Informatika

 • Práce s textem
 • Psaní všemi deseti

Hudební výchova

 • Ostináto
 • Práce s říkadlem
 • Záznam instrumentálního doprovodu

Tělesná výchova

 • Míčové hry – základy volejbalu
 • Cvičení s hudebním doprovodem
 • Hry pro posílení kamarádských vztahů

 

Opakujte dějepisné učivo. Vyhledávejte texty do literární soutěže.           

Třídní uč. A. Václavíková

Back To Top