Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova, stavba slova
 • Slova příbuzná, předpony

Český jazyk – sloh

 • Článek do dětského časopisu

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Ge: trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování českých dějin – Přemyslovci

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Hudební výchova

 • Opakování notového zápisu, rytmická cvičení
 • Kánon – píseň Bejvávalo

Tělesná výchova

 • Nástup, hlášení
 • Pohybové a míčové hry na hřišti

Doplňující informace pro rodiče

Několik dětí stále nemá pomůcky do Ge. 22. 9. se konají třídní schůzky.

                                  Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

Back To Top