Týdenní plán od 13. 4. do 17. 4. 2015

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy
 • Základní skladební dvojice
 • Slovní druhy
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu

Anglický jazyk

 • People at the work.

Matematika

 • Celek, část, zlomek
 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Obvod obdélníku

Vlastivěda

 • Opakování Jan Hus
 • Jan Žižka, husité

Přírodověda

 • Rostliny louky

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Pohybová improvizace k hudbě

Tělesná výchova

 • Tance

Doplňující informace pro rodiče

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Jazyk český                                 Matematika           Přírodověda      
Základní skladební dvojice Zlomky Louka  
Vyjmenovaná slova Násobení – skládačka    
       
Back To Top