Týdenní plán od 13. 2. do 17. 2. 2023

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského – vzory
 • Koncovky podstatných jmen podle vzorů – rod žen. a střed.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Pamětné nás. a děl., sčít. a dočít.
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Geo – trojúhelníková nerovnost, pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Nejstarší osídlení naší vlasti, Slované
 • Staré pověsti české

Přírodověda

 • Ekosystém pole

Informatika

 • nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel, píseň s pohybem

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 17. 2. – ředitelské volno.

Od 20. 2. do 24. 2. 2023 jarní prázdniny.

V úterý 28. 2. návštěva divadla v Opavě – Mrazík, muzikál (vstupné a doprava 200 Kč)

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český – vzory rod mužský

Matematika – písemné násobení

Back To Top