Týdenní plán od 13. 10 do 17. 10. 2014

Český jazyk

 • Opakování – druhy vět, pořadí vět, počet slov ve větě, dělení slov.

Čtení

 • Plynulé čtení s porozoměním.
 • Hádanky, báseň Říjen.

Psaní

 • Opis a přepis slov a vět.
 • Diktát vět.

Matematika

 • Opakovaní – počítání do 20 s přechodem – 9+3,..8+4,…,11-2,.. 12-3,…
 • Vyvození – 7+4,.. a 13-5,..

Prvouka

 • Lesní plody a houby.
 • Význam lesa.

Pracovní vyučování

 • Papírová koláž.

Výtvarná výchova

 • Tvarově zajímavé rostliny.

Hudební výchova

 • Krokodýl, Zazpívala vlaštovička.

Tělesná výchova

 • Plavání.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 15. 10. jedeme plavat.
 • Vybíráme 150 Kč na SRPDŠ.
 • Procvičujte počítání do 20 s přechodem a určování druhů vět.
 • Pravidelně kontrolujte pouzdra a další pomůcky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabiky Odčítání Houby
Druhy vět Sčítání  
Back To Top