Týdenní plán od 13. 10 do 17. 10. 2014

 

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Předpony a předložky
 • Báseň – verš, rým

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Počítání do 20

Matematika

 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Násobení pod sebe
 • Slovní úlohy
 • Kružnice

Vlastivěda

 • Světové strany – vycházka
 • Měřítko map, barvy na mapách 

Přírodověda

 • Rostliny plané, užitkové, okrasné
 • Vycházka

Pracovní činnosti

 • Množení rostlin řízkováním

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Hra na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – běh na kratší vzdálenosti
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 

 1. V týdnu od 20. 10. pojedeme některý den bruslit – informace budou na El-ce.
L. Grčková, třídní učitelka

 

 

 

Back To Top