Týdenní plán od 12. do 16. března

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S
 • Slovesa a podstatná jména – opakování
 • Doplňování i/y do slov
 • str. 96-99

Sloh

 • Vyprávění podle osnovy

Čtení a psaní

 • Práce s textem, otázky
 • Plynulé čtení s porozuměním

Matematika

 • Násobení a dělení v oboru do 100
 • Slovní úlohy
 • Neustále procvičujeme sčítání a odčítání pod sebou
 • Kružnice, střed, poloměr a průměr

Prvouka

 • Houby
 • Rostliny – společné znaky, kvetoucí a nekvetoucí
 • str. 37-39, PS str. 45-46

Pracovní činnosti

 • Klíčivost semen

Výtvarná výchova

 • Pozorování tvarů různých užitkových předmětů – tuž, vodové barvy

Hudební výchova

 • Rytmické doprovody na nástroje

Tělesná výchova

 • Nácvik vedení míče driblinkem – pohyb zápěstí, střídání rukou
 • Stále trénujeme stoj o rukou s dopomocí
Back To Top