Týdenní plán od 5. 9. do 9. 9. 2011

Český jazyk

 • Opakování učiva ze 3. ročníku
 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Druhy vět

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění

Anglický jazyk

 • Opakování učiva ze 3. ročníku

Matematika

 • Procvičování malé násobilky
 • Porovnávání čísel do 1 000
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1 000
 • Geometrie: bod, přímka, úsečka

Vlastivěda

 • Domov, v němž žijeme

Přírodověda

 • Opakování: živá a neživá příroda

Pracovní činnosti

 • Stříhání a lepení

Výtvarná výchova

 • Tématické kreslení

Hudební výchova

 • Opakování písní ze 3. ročníku

Tělesná výchova

 • Atletická abeceda
 • Závodivé hry
 • Zásady bezpečnosti v Tv

Doplňující informace pro rodiče

 • Na pomůcky do Vv a Pv vybíráme 100,- Kč.
 • Od 13. 9. 2011 jezdíme plavat. Cena je 350,- Kč. Návratky mi pošlete do pátku 9. 9. 2011.
 • Děti dostaly informace k elektronické žákovské knížce a třídním schůzkám.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top