Týdenní plán od 12. 3. do 16. 3.

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů
 • Slabiky dě, tě, ně

Čtení

 • Výstavka oblíbených knih dětí – každý si donese svou knihu
 • Předčítání úryvků a beseda o knihách

Psaní

 • Psaní písmen a číslic
 • Opis básničky o jaru

Matematika

 • Počítání s dvojcifernými čísly s přechodem desítky (25 + 28, 35 – 18)
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Opakování o čase – určování na různých druzích hodin- PL
 • Suroviny a výroba

Pracovní vyučování

 • Množení pokojových rostlin – pelargonie a fialky

Výtvarná výchova

 • Hra s linií a křížení čar – pokračování z minulé hodiny

Hudební výchova

 • P. Běžel tudy zajíček, procvičování probíraných písniček

Tělesná výchova

 • Posilování paží – válení, kutálení, zvedání a pnášení plných míčů, vybíjená

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o vrácení lístků na školní výlet s podpisem rodičů. Kontrolujte obaly na notýscích a knihách. Ve čtvrtek potřebujeme do Vv starší košili nebo tričko – budeme pracovat s tuží.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top