Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Procvičování VS po B, L, M
 • Opakování vlastních jmen
 • str. 58-62
 • Psaní – str. 4-7
 • Čtení – Divadlo – dějství, herec, kulisy, dramatizace. Nabídka knih

Anglický jazyk

 •  Have got (učebnice: str. 33, prac. sešit: str. 40-42)
 • Čísla 11-20 (učebnice: str. 34, prac. sešit: str. 43

Matematika

 • Pamětné odčítání trojciferných čísel. G:Tělesa – kvádr, válec, koule, krychle
 • G: Kružnice – střed, poloměr a průměr

Prvouka

 • Opakování str. 39-40
 • Rostliny a houby str. 41-42
 • Já a můj svět str. 36-37

Pracovní činnosti

 • Výběr, nákup a skladování potravin. Zásady slušného stolování

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení citu pro prostor – poznávání základních prostorových útvarů

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasové rozsahu. Žádnyj neví, co sou Domažlice

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla – stoj o rukou s dopomocí, chůze na obrácených lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte, prosím, dětem pomůcky do vyučování – pravítko, fólii, fix, kružítko, lepidlo…

V pátek 16. 2. se uskuteční „Pyžamový bál“ – bližší info zde

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Jiné
Přídavná jména Opakuj Houby prezentace AJ Numbers 11-20
Najdi příd. jméno Násobíme, dělíme Houby Hv Žádnyj neví…
Zájmena Odčítej Houby video
Číslovky Tajné obrázky
Slovesa G – tělesa

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top