Týdenní plán od 12. 2. do 16. 2. 2024

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského.
 • Fixace koncovek podstatných jmen (rod střední a ženský).
 • Pověsti.

Sloh

 • Řečnická cvičení.

Matematika

 1. Písemné násobení dvojciferným činitelem.
 2. Slovní úlohy.
 3. G – trojúhelníková nerovnost.

Informatika

 • Editor malování

Vlastivěda

 • Slovanské osídlení.
 • Sámova říše.

Přírodověda

 • Příroda v zimě.
 • Ekosystém pole.

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem.

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění.

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem.

Tělesná výchova

 • Základní hudebně pohybové vztahy – tanec.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 14, 2.  jedeme po vyučování bruslit(informace poslány po dětech).
 2. Učivo si děti mohou procvičovat v týdenním plánu, doporučuji každodenní čtení.
 3. V pátek 16. 2. od 16.00 hod. jste všichni srdečně zváni na „Pyžamový bál“.

Regína Hajná, třídní učitelka

Back To Top