Týdenní plán od 12. 1. do 16. 1. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Procvičování slovních druhů
 • Procvičování sloves – osoba, číslo, čas

Český jazyk – sloh

 • Slohová práce

Anglický jazyk

 • Otázky a odpovědi
 • Slovesa

Matematika

 • Čísla do 1 000 000
 • Zaokrouhlování, porovnávání
 • Rovnoběžky, kolmice

Vlastivěda

 • Města ČR

Přírodověda

 • Neživá příroda
 • Půda, slunce

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Kresba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 •  Cvičení obratnosti , koordinace
 •  Kotoul vpřed, vzad

Doplňující informace pro rodiče

Ludmila Grčková, třídní učitelka

 

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk

Matematika

Angličtina 

Podstatná jména Porovnávání  sloveso to be 
    sloveso to be 
    zvířata

 

 

Back To Top