Týdenní plán od 11. do 15. dubna 2011

Český jazyk

 • Uč. str. 93-95
 • Slabiky bě, pě, vě, mě
 • Slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky
 • Základní pravidla slušného chování – pozdrav
 • Popis místnosti

Čtení

 • Uč. str. 93-94
 • Čtení s porozuměním
 • Orientace v textu
 • Společná četba

 

Psaní

 • Písanka str. 23
 • Písmena S, Š
 • Popis třídy, popis dětského pokoje

Matematika

 • PS str. 25-26
 • Procvičování násobení a dělení čísly 2, 3
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Porovnávání

Prvouka

 • Uč. str. 52-53, PS str. 60-61
 • Hospodářská zvířata
 • Vycházka – pozorování hospodářských zvířat a změn vpřírodě

Pracovní vyučování

 • Modelování složitějších tvarů

Výtvarná výchova

 • Ptáci – dokončení práce

Hudební výchova

 • Noty
 • Výrazové prostředky v hudbě

Tělesná výchova

 • Vybíjená – základní pravidla, nácvik

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí jedeme po první vyučovací hodině do divadla. Děti si přinesou věci do českého jazyka, přezůvky, svačinu, pití.
 • K procvičování učiva doporučuji tyto odkazy:

          http://www.kaminet.cz/ces/slova/druhy151.php

          http://www.kaminet.cz/ces/miminet/destnik1.php

          http://www.multiplication.com/flashgames/AntsMarching.htm

          http://www.playkidsgames.com/games/apples/savetheApples.htm 

          http://www.pocitejme.cz/prikladyObyc.php?lang=cz&typ=plusminus&poc=100

 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top