Týdenní plán od 11. 9. do 15. 9.

Český jazyk

 • opakování písmen, slabik, slov
 • skladba slova, věty – počet slabik ve slově, počet slov ve větě
 • vlastní jména

Čtení

 • čtení z čítanky
 • zdokonalování četby

Psaní

 • opakování psaní psacích písmen
 • psaní do písanky

Matematika

 • počítání do 20
 • sčítání a odčítání do 10, 20
 • porovnávání čísel
 • rozkládání čísel
 • opakování geometrických útvarů rovinných a prostorových

Prvouka

 • prostředí školy a její zaměstnanci
 • školní rok a rok kalendářní

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Dělení slov na slabiky Sčítání a odčítání do 20 s mincemi Pohádka o Kouzelníkovi a škole
Geometrické útvary
Back To Top