Týdenní plán od 11. 5. do 15. 5. 2015

Český jazyk

 • Opakování probraného učiva (slovní druhy, T a M souhlásky, spis. a nespis. slova, párové souhlásky BxD, DxT, ĎxŤ, HxCH)

Čtení

 • Čtení z Čítanek, poslech Kočka Linda, Květuška

Psaní

 • Opis S, L, D, přepis s doplňováním, diktát

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, slovní úlohy na násobení, matematické hry s násobilkou, rýsování úseček dané délky s přesností na mm

Prvouka

 • Mykologie, ornitologie – besedy

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem

Výtvarná výchova

 • Portrét spolužáka

Hudební výchova

 • Hra na flétnu – Dú Valaši, dú, operka – zkouška

Tělesná výchova

 • Sportovní hry s míčem, s náčiním

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybíráme na divadlo 150,- Kč, na výlet 300,- Kč.
 2. Pohádku O 12 měsíčkách hrajeme 30. 5. kolem 13 h (sobota) na hřišti. Děti si již mohou nosit kostýmy do školy.
 3. Prosím o procvičování násobení a dělení 3.
 4. Stále hodnotím připravené čtení za DÚ, někteří polevují.
 5. V úterý a ve středu – přednášky s ornitologem a mykologem.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Párové souhlásky Dělení 3 – domino Opakování – Jaro

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top