Týdenní plán od 11. 10. do 15. 10. 2021

Český jazyk

 • Mluvení ve větách.
 • Druhy vět – oznamovací, tázací, rozkazovací, přací.
 • Abeceda

Čtení

 • Poslech pohádek, jejich reprodukce
 • Hádanka, slovní hříčka

Psaní

 • Opis, přepis slov

Matematika

 • Opakujeme sčítání s 9 + a, 8+ a
 • Procvičujeme odčítání od 11
 • Nové učivo : odčítání od 12
 • Slovní úlohy, matematické řetězce
 • G: geometrická tělesa, krychle, kvádr, koule, válec

Prvouka

 • Stromy a keře v lese a u lesa
 • Další rostliny v lese
 • Houby
 • Význam lesa
 • První pomoc při požití jedovatých rostlin, hub

Pracovní vyučování

 • Překládání a skládání.

Výtvarná výchova

 • Dotváření přírodnin na základě představ

Hudební výchova

 • Dynamika v písni – forte, piano
 • Hudební hry

Tělesná výchova

 • Přehazovaná.

Doplňující informace pro rodiče

 1.  Od pondělí do středy máme ještě online výuku (termíny online hodin jsou zadány v kalendáři Teams).
 2. Ve čtvrtek se už uvidíme ve škole a jedeme podle rozvrhu.
 3. V pátek dílna čtení (donést vlastní knihu).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Řazení podle abecedy Sčítání do 12 Podzim v lese
Druhy vět Odčítání do 12 Podzim
Řazení podle posloupnosti Doplň výsledek
Druhy vět Geometrická tělesa
Cirkus Sčítání do 12
Back To Top