Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2021

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m – úvod
 • Podstatná jména shrnutí, procvičování
 • Sloh – vyprávění, popis příhody
 • Čtení – básně, tvorba rýmů
 • Čtenářský sešit – prezentace knihy a zápis do čtenářského sešitu
 • Psaní – str. 27, 28 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Shopping
 • My favourite food

Matematika

 • Pamětné sčítání a odčítání čísel do 1 000
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Číselná osa a porovnávání čísel do 1 000
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Procvičování písemného +, –
 • G – čtyřúhelníky, čtvercová síť

Prvouka

 • Látky a jejich vlastnosti

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti

Výtvarná výchova

 • Moje nejmilejší hračka – kresba pastelkou

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Nevyučuje se

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage. Omlouvejte absenci dítěte.
 2. Zkontrolujte a doplňte chybějící nebo nefunkční pomůcky.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top