Týdenní plán od 10.2. do 14.2.

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po p
 • Slovesa – uč. str. 80 – 81
 • Práce se slovy, přirovnání

Anglický jazyk

 • Předložky IN, ON, UNDER

Matematika

 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Kruh, kružnice – střed, poloměr, průměr

Prvouka

 • Pokusy – voda, vzduch
 • Základní podmínky života na Zemi

Pracovní činnosti

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – dokončení

Hudební výchova

 • Předvětí a závětí
 • Karaoke

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Bruslení – informace na El-ce.

Back To Top