Týdenní plán od 10. do 14. září

Český jazyk

 • Mateřský jazyk
 • Slova spisovná a nespisovná, význam slov
 • Opakování slovních druhů
 • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Mluvní cvičení – téma prázdniny

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Zaokrouhlování, odhady výpočtů
 • +, – zpaměti i písemně
 • Opakování násobení a dělení
 • Jednotky délky a objemu
 • Různoběžné přímky
 • str. 5-8

Vlastivěda

 • Domov, v němž žijeme
 • Místní krajina – vycházka na rozhlednu
 • Naše vlast – postavení v Evropě

Přírodověda

 • Základní podmínky života

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem – obal na učebnici

Výtvarná výchova

 • Slunečnice – pozdrav slunci

Hudební výchova

 • Sluchové hádanky, sjednocování rozsahu c1-a1

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme poprvé plavat. Odjezd po 1. vyučovací hodině, návrat na 5. vyuč. hodinu. S sebou ručník, plavky, koupací čepici. Ostatní věci si děti nechávají ve škole. Stále vybírám 350 Kč. Potvrzení o způsobilosti k plaveckému výcviku je nutno přinést do úterý.

Ve středu 12. 9. se konají společné třídní schůzky od 16.15 hod. 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top