Týdenní plán od 10. do 14. února 2014

Český jazyk

 • Spojky.
 • Měkké a tvrdé souhlásky.
 • Souhlásky obojetné.
 • Sloh: Žádost o pomoc – ve škole, doma, v obchodě.
 • Uč, str. 65-66, uč. doma str. 68-70.

Čtení

 • Plynulé čtení s interpunkcí.
 • Vypravování obsahu přečteného.
 • Děti z Bullerbynu.
 • Uč. str. 79-81.

Psaní

 • Správná velikost a sklon písmen.
 • Procvičování a písmeno I.
 • Písanka str. 19-20.

Matematika

 • Slovní úlohy – zápis.
 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky.
 • Zaokrouhlování.
 • G: úsečka, přímka.

Prvouka

 • Kalendář, části dne.
 • Uč. str. 43 a 44, PS str. 51, 52 a 53.

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicí.

Výtvarná výchova

 • Hra s linií – zhušťování a zředování čar.

Hudební výchova

 • Výslovnost samohlásek na konci slov.
 • Procvičování písní.

Tělesná výchova

 • Cvičení s hudbou.
 • Závodivé hry.
 • V případě přetrvávajících zdravotních potíží dětí vycházky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Společné sledování ZOH v Soči.
 • V případě přetrvávajících zdravotních potíží dětí půjdeme v Tv pouze na vycházky.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Obojetné souhlásky + a – do 20 Orientace v čase
Spojky Počítej  
Měkké a tvrdé souhlásky Zaokrouhlování  
Doplň i/y a í/ý Sestav příklad  
Čtení    
Rébusy    
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top