Týdenní plán od 10. do 14. 2.

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen uč. str. 91 – 96, PS 1 – str. 31, 32, PS 2 – str. 21/41, 42
 • Opakování slovních druhů

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova – uč. str. 81 (Neopatrnost), přirovnání
 • Práce s časopisy, zážitkové čtení – čítanka (oranžová) – str. 60
 • Čtenářská dílna – třídní čtenářský sešit

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Sčítání desetinných čísel – uč. str. 48 – 51, pracovní listy
 • G – trojúhelník, krychle a kvádr – uč. str. 46 – 47, siť krychle

Vlastivěda

 • Evropské státy a města – západní a jižní Evropa – uč. str. 19, 20
 • Skupinová práce – PL 6A, 6B

Přírodověda

 • Soustava opěrná a pohybová – uč. str. 56, 57, PC – výukové programy

Pracovní činnosti

 • Dokončení prací z minulého týdne – čepice, šála

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací
 • Dekorativní tvorba – návrhy

Hudební výchova

 • prezentace oblíbeného interpreta
 • Pantomima a pohybová improvizace
 • Práce s písní – Týnom, tánom – hudební doprovod

Tělesná výchova

 • Sportovní hry – základy volejbalu
 • Gymnastika – sestava ze základních gymn. prvků (kotoul vpřed a vzad, stoj o rukou, přemet stranou, váha)

Informatika

 • Psaní všemi deseti
 • Vyhledávání aktuál. informací o olympiádě

Doplňující informace pro rodiče

Kdo ještě tak neučinil, nechť co nejdříve pošle poplatek 50 Kč na Vv – 2. pololetí a 40 Kč – na výrobu keramické kachle 

v dílně p. Hrubého.

 

Odkazy na učivo!

ČESKÝ JAZYK  MATEMATIKA VLASTIVĚDA   PŘÍDODOVĚDA
Přídav, jména tvrdá  Výpočet obsahu Státy Evropy   Kostra člověka
Přídav. jména měkká   Zajímavá matematika Státy Evropy 2  Svalstvo
Druhy příd. jmen      Člověk – kvíz
Back To Top