Týdenní plán od 10. 9. do 14. 9. 2012

Český jazyk

 • Hláskosloví.
 • Vyjmenovaná slova.
 • Stavba slova.

Český jazyk – sloh

 • Vyprávění.

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 4. ročníku.

Matematika

 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání.
 • Geomertie: přímka, polopřímka, rovina.

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin.

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Vytváření kontrastu přírodních forem a pozadí.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Nácvik písně.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 12. 9. v 16:15 hod. se konají ve třídě 5. A třídní schůzky.
 • Obalit učebnice a sešity do 14. 9.

Jana Vyležíková, tř. učitelka

Back To Top