Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2021

Český jazyk

 • Párové souhlásky h-ch
 • Procvičování párových souhlásek b-p, d-t, ď-ť
 • Slova nespisovná, slovní druhy
 • Uč. str. 99

Čtení

 • Hlasité čtení
 • Procvičování tichého čtení s porozuměním
 • Čítanka s. 134-138
 • Pracovní listy – čtení s porozuměním

Psaní

 • Opis a přepis
 • Diktát slov

Matematika

 • Násobení čtyřmi
 • Procvičování násobení a dělení 2, 3
 • G: měření na cm, mm, rýsování úseček
 • M s. 27, 28

Prvouka

 • Jaro – opakování
 • Hospodářská zvířata – test
 • PS s. 65

Pracovní vyučování

 • Práce s krepovým papírem

Výtvarná výchova

 • Koláž – šeřík

Hudební výchova

 • Rytmizace písní
 • Hra na Orffovy nástroje – jednoduché doprovody

Tělesná výchova

 • Pobyt venku – hod do dálky, vysoký, nízký start, rychlý běh

Doplňující informace pro rodiče

 • V tomto týdnu prezenční výuka – dohlédněte, aby si děti donesly do školy sešity, tabulky, vypracované pracovní listy
 • Zkontrolujte pomůcky do školy! Lepidla, nůžky, pravítka, fix na tabulku

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Párové souhlásky h-ch Násobení 3 na čas Opakování
Trenažér h-ch Dělení 3 na čas Cesty ke zvířatům – video
Doplň věty – párové souhlásky Násobení 4 Opakování – hospodářská zvířata
Pravopis párových souhlásek Násobky 4  Zvířecí rodiny
Učíme se násobilku 4 – příklady
Přesuň broučky – násobky 4
Opice – řada násobků 4
Back To Top