Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5. 2010

Český jazyk

 • Opakování učiva.
 • Párové souhlásky b-p, d-t.
 • Učebnice str. 97, 98.

Čtení

 • Procvičování tichého čtení s porozuměním.
 • Čítanka str. 52 až 58.

Psaní

 • Opakování psacích písmen.

Matematika

 • Opakování sčítání a odčítání do 100 ( hlavně s přechodem).
 • Procvičování spojů násobení a dělení 2, 3, 4.
 • Opakování učiva z geometrie.
 • PS str. 28, 29.

Prvouka

 • Přírodní společenství – na louce.
 • Rostliny, keře, stromy, hmyz a drobní živočichové.
 • Učebnice str. 50, 51.
 • PS str. 44 – Svátek matek.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Sledování přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách.
 • Vycházka.

Hudební výchova

 • Deklamace říkadel.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh ve dráze.

Doplňující informace pro rodiče

Dne 19. května budou informační třídní schůzky, děti je mají zapsány v žákovských knížkách. Zkontrolujte, zda Vám vyhovují časy, možnost telefonické domluvy. Prosím podepište.

Zdenka Závodná, třídní učitelka.

Back To Top