Týdenní plán od 10. 5. do 14. 5.

Český jazyk

 • Skladba – věta hlavní a vedlejší
 • Rozvíjející větné členy
 • Procvičování pravopisných jevů
 • Sl: Zdravá výživa – sestavení jídelníčku

Anglický jazyk

 • Slovíčka 6/B
 • Přítomný průběhový čas – koncovka -ing
 • Překlad vět, časování sloves v přít. čase
 • PS – str. 56

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel
 • Slovní úlohy s využitím des. čísel
 • Ge: vzájemná poloha dvou kružnic

Vlastivěda

 • Valašsko

Přírodověda

 • Jednoduché stroje
 • Nakloněná rovina

Pracovní činnosti

 • Význam ovoce ve výživě

Výtvarná výchova

 • Hodiny

Hudební výchova

 • Nácvik písně na divadelní vystoupení

Tělesná výchova

 • Nízký a polovysoký start
 • Skok do výšky

Doplňující informace pro rodiče

                           Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top