Týdenní plán od 10. 4. do 14. 4. 2023

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy
 • Koncovky podstatných jmen, skloňování

Český jazyk – sloh

 • Úprava textu

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Převody jednotek
 • Geo – obvody geom. tvarů

Vlastivěda

 • Karel IV.

Přírodověda

 • Ekosystém lidská obydlí – opakování

Informatika

 • Příprava jednoduchého grafického výstupu

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Pantomima, pohybová improvizace

Tělesná výchova

 • Příprava na atletiku, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Příprava na výuku podle rozvrhu. Chystejte masky čarodějnic na konec dubna.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – převody , čas , hmotnost , objem

Jazyk český – procvičuj , koncovky , souvětí

Vlastivěda – opakování , otázky ,

Přírodověda – zvířata,

 

Back To Top