Týdenní plán od 10. 11. do 14. 11. 2014

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé.

Čtení

 • Čtení se správnou délkou samohlásky.
 • Vyprávění pohádek a dramatizace.

Psaní

 • Přepis, opis, diktát slov na krátké a dlouhé samohlásky.

Matematika

 • Čtení čísel do 100 a jejich zápis.
 • Geometrická tělesa.
 • Sčítání a odčítání do sta s přechodem – procvičování.

Prvouka

 • Ekosystém zahrada.

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami.

Výtvarná výchova

 • Rytmické členění plochy.

Hudební výchova

 • Hudební nástroje – poslech.
 • Na tý louce zelený.

Tělesná výchova

 • Plavání.
 • Cvičení se švihadly a se švédskou bednou.

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu jedeme plavat, odjezd v 7:25 hod.
 • V pátek Strašidel se nebojíme – tělocvična v 16 hod., doprovod rodičů.
 • Kontrolujte pomůcky v pouzdře!

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

Pravidla ú. ů Počítáme do 100 Ovoce a zelenina
Procvičování ú, ů Ptáci
Back To Top