Týdenní plán od 10. 10. do 14. 10. 2016

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Věta rozkazovací, přací
 • Učebnice str. 20 až 23
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná

Čtení

 • Poslech pohádek, jejich reprodukce
 • Hádanka, slovní hříčka
 • Čítanka str. 46, 48, 49, 50

Psaní

 • Písanka str. 10, 11, 12

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky ( 6 +a)
 • Automatizace spojů
 • Řetězové příklady, slovní úlohy
 • Rýsování přímých čar
 • Geometrická tělesa
 • PS str. 12,13

Prvouka

 • Ekosystém les
 • Učebnice str. 11 až 13

Pracovní vyučování

 • Překládání, skládání

Výtvarná výchova

 • Tvarově zajímavé rostliny

Hudební výchova

 • Hra na Orfovy nástroje
 • Rytmizace slov

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu je plavání.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta rozkazovací Počtář Zvířata v lese
Věta přací Přičítání k 6 Ptáci na podzim
Řady slov Přičítání k 5
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top