Týdenní plán od 10. 1. do 14. 1. 2022

Čtení

 • Opakování a procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov
 • Čtení s porozuměním
 • Hláska a písmeno K, k
 • str. 34-37

Psaní

 • Nácvik písmene p
 • Slabiky s písmenem p
 • Nácvik písmene t, slabiky s t
 • str. 32-37

Matematika

 • Rozklad čísel
 • +, – v oboru do 7
 • Slovní úlohy
 • Počítání na fólii
 • Obchodování, pyramidy
 • str. 19-22

Prvouka

 • Člověk
 • Části lidského těla
 • Denní režim, části dne
 • str. 34-36

Pracovní vyučování

 • Potiskovaná – šálek, rukavice

Výtvarná výchova

 • Průběžné rozvíjení smyslů pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Cviky vedoucí ke správnému držení těla

Doplňující informace pro rodiče

Sledujte informace a úkoly na Edupage.

Trénujte počítání zpaměti, kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování.

Odkazy na procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Čti s porozuměním Počítej Části a režim dne Bude zima
Věty + a – do 7 Lidské tělo Sněhuláci
Doplň písmenko Doplň správně Dva mrazíci
Písmenko K Početní pyramidy Dva mrazíci – video
Seřaď slova Rozklad

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top