Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2015

Český jazyk

 • Procvičování slovních druhů
 • Sloh – Kde chci prožít prázdniny (vypravování)
 • Psaní – bezchybný opis a přepis
 • Čtení – plynulé a bezchybné čtení

Anglický jazyk

 • Alphabet.

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru i mimo obor násobilky
 • Slovní úlohy
 • G: strana rovinného obrazce, obvod

Prvouka

 • Společné znaky s ostatními živočichy
 • Nemoci a návykové látky, první pomoc

Pracovní činnosti

 • Lisování rostlin – herbář

Výtvarná výchova

 • Pták – muchláž

Hudební výchova

 • Hudební styly a žánry
 • Poslech – Liška Bystrouška

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny

Doplňující informace pro rodiče

 • Dbejte na domácí přípravu dětí.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matemetika Prvouka Hv
Slovní druhy Song  Písemné + a –  Zdravě jím  Liška Bystrouška
Slovní druhy 2 Poslouchej  Formule Pyramida potravin  
Slovní druhy 3 Opic Bingo      
Vyjm. slova      
Pravopis. cvičení      

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top