Týdenní plán od 1. 6. do 5. 6. 2015

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. ročníku, příprava na závěrečnou písemnou práci.

Čtení

 • Čtení s porozumněním, ilustrace k textu.

Psaní

 • Opis, přepis, diktát vět.

Matematika

 • Násobení a dělení 2, 3, 4. Opakování učiva 2. ročníku, příprava na závěrečnou písemnou práci.

Prvouka

 • Léto – v okolí obydlí.

Pracovní vyučování

 • Skládání z papíru.

Výtvarná výchova

 • Mrazík – dokončení výkresu.

Hudební výchova

 • Hudební hry, opakování písní.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh, hod míčkem.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek proběhne beseda s hasiči.
 • V pondělí 8. 6 a v úterý 9. 6. si napíšeme závěrečné práce z Jč a M.
 • Ve středu 10. 6. jedeme na školní výlet, vybíráme 300,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Slovní druhy
Násobení a dělení 4
Spodoba
Sčítání a odčítání do 100
i/y
Závorky

Back To Top