Týdenní plán od 1. 5. do 5. 5. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Slabiky di ti ni, vyvození písmen q, x, w
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář 2. díl str. 60 – 65

Psaní

 • Psací f, g,  psaní  slabik a slov s probranými písmeny
 • Písanka 2. díl str. 43 – 48
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0 – 15
 • Číselná řada 16 -20, rozklad čísel do 20
 • Sčítání, odčítání do 20 ( 10 + 6, 16 – 6)
 • Slovní úlohy
 • M str. 38 – 40

Prvouka

 • Čas – kalendář, hodiny
 • PS str. 58, 59, 60

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Práce s ilustrací

Hudební výchova

 • Hudební hry
 • Nácvik: Včelka

Tělesná výchova

 • Trenéři ve škole – házená

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 1. 5. Státní svátek
 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů do 20
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy, dětem dopisují fixy na tabulku
 • 9. 6. Školní  výlet – platba je zadána na EduPage

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top