Týdenní plán od 1. 3. do 5. 3. 2021

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie sloves
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen
 • Procvičování VS po B, L, M , P
 • Vyjmenovaná slova po S
 • Sl – Vypravování pohádky o Budulínkovi, Červená Karkulka podle osnovy – uč. str. 91, PS str. 37
 • Uč. str. 89-90, PS 2. díl str. 32-37
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 6, 7
 • Čt: Čtení s porozuměním

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Party time!
 • Test unit 5

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel
 • Slovní úlohy
 • Procvičování násobení a dělení v oboru 0-100
 • G: Kružnice – střed, poloměr, průměr

Prvouka

 • Živé organismy a houby
 • Uč. str.

Pracovní činnosti

 • Pomoc při běžných domácích činnostech
 • Raketa

Výtvarná výchova

 • Raketa

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Bezpečný pobyt v přírodě

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek a doplnění chybějících nebo nefunkčních
 • Pravidelně zasílejte všechny zadané úkoly v daném termínu
 • Sledujte informace na Edupage.
 • Omlouvejte absenci dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top