Týdenní plán od 1. 2. do 5. 2. 2016

Český jazyk

 • Obojetné souhlásky – seznámení
 • Slabikotvorné r, l
 • Opakování – věta, souvětí

Čtení

 • Orientace v knize, obsahu příběhu, orientace v textu

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku
 • Slovní úlohy, příklady se závorkami, porovnávání čísel
 • Písemné sčítání a odčítání ( ve sloupci)
 • G – opakování rýsování úseček

Prvouka

 • Orientace v čase – podle hodin, roč. období, měsíce, části dne 
 • Denní režim

Pracovní vyučování

 • Práce s technickým materiálem – stavebnice

Výtvarná výchova

 • Dekorativní práce

Hudební výchova

 • Ukolébavka – poslech, zpěv
 • Noty, délka, takt
 • Pochod

Tělesná výchova

 • Tempo, rytmus – nácvik tanečku
 • Přehazovaná
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 1. Čtvrtek – 4. 2. opět lekce bruslení
 2. Prosím rodiče přihlášených dětí na lyžařský kurz, aby začali nosit platby
 3. Děti, které mají prózu na recitační soutěž, ať si ji procvičují a učí dále

Irena Santariusová, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA
Sčítání s přechodem Obojetné souhlásky Orientace v čase
Rozlož a vypočítej Slabikotvorné r, l Roční období
Písemné +,- Opakuj si spojky Opakování – zdraví

Text

Back To Top