Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Čtení

 • Slabiky a slova s P
 • Skládání slabik a slov ze složek
 • Hláska a písmeno U, slabiky s U
 • Čtení a skládání vět
 • str. 43-49

Psaní

 • Grafomotorická cvičení
 • Uvolňovací cviky – dolní klička, horní zátrh
 • str. 22-25

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 5
 • Slovní úlohy, dopočítej, číselná řada
 • Psaní číslice 5
 • Rozklad čísel
 • str. 39-43

Prvouka

 • Moje rodina
 • str. 18-19

Pracovní vyučování

 • Hnětení, válení, stlačování: práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Vytváření prostorových útvarů

Hudební výchova

 • Správné dýchání a správná výslovnost

Tělesná výchova

 • Základní cvičební polohy, postoje, pohyby

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 5. 11. se bude konat Halloweenský sraz (pouze za příznivého počasí) – informace na stránkách školy zsma.cz

Pravidelně s dětmi skládejte slabiky a slova ze složek. Trénujte +, – zpaměti v oboru do 5, kontrolujte pomůcky do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka
Slabiky s P + do 5 Rodina
Kde je P? – do 5
s Michalem +, – do 5
Kde je U? +, – do 5
Najdi slovo Vláček – rozklad

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top