Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2021

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvením, synonyma a antonyma

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Římské číslice a zlomky
 • Kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Hospodářský rozvoj českých zemí.
 • Rozvoj vědy a techniky

Přírodověda

 • Planety, projektové vyučování

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Planety – projekt Vesmír

Výtvarná výchova

 • Projekt – Vesmír

Hudební výchova

 • Hra na orffovy nástroje, doprovod k písním

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči, základní cviky seřazené do ucelené sestavy

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 5. 11. v 17 hodin sraz před školou v maskách – soutěže, tanec a občerstvení pro strašidla, duchy a kostlivce všeho druhu! Zveme také dospěláky!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Jazyk český Matematika Vlastivěda Přírodověda
Opakuj Geometrie Vlastivěda
Back To Top