Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11. 2010

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvením
 • Antonyma a synonyma str. 20-21
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • The postcard

Matematika

 • Římské číslice str. 46-47
 • Písemné násobení a dělení str. 36-38
 • Geometrie: kružnice, kruh str. 39

Vlastivěda

 • Vznik Rakousko-Uherska

Přírodověda

 • Živočichové
 • Země ve vesmíru

Pracovní činnosti

 • Práce s krepového papíru – dokončení
 • Práce s bužírkou a drátem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • Koncert skupiny Marbo

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Sportovní hry

Informatika

 • Metody a nástroje vyhledávání informací

Doplňující informace pro rodiče

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top