Týdenní plán od 1. 11. do 5. 11.

Český jazyk

 • Slova s citovým zabarvením
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Sloveso TO BE – krátká forma

Matematika

 • Římské číslice
 • Písemné nás. a děl.
 • Ge: Kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Vznik Rakouska-Uherska

Přírodověda

 • Živočichové
 • Země ve vesmíru

Pracovní činnosti

 • Práce s drátem a bužírkou

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření věcí

Hudební výchova

 • Lidový dvojhlas

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči

Informatika

      Vyhledávání informací

Doplňující informace pro rodiče

     Na vystoupení skupiny Marbo vybíráme 30,- Kč. 

                            Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top