Týdenní plán od 1. 1. do 5. 1. 2024

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Základní skladební dvojice ve větě
 • Slovesa
 • Čtení vlastních knih

Český jazyk – sloh

 • Čtení vyhledávací – výpisky

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Počítání s velkými čísly (milion,…miliarda)
 • Porovnávání, zaokrouhlování
 • Sčítání a odčítání
 • Geo – obvody a obsahy, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva

Přírodověda

 • Třídění živočichů

Informatika

 • nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Vlastnosti textílií a jejich využití
 • Vyšívání – křížkový steh

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Linky důvěry a poradny pro děti, sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. 1. 2024 Státní svátek
 2. 1.  volno – prázdniny
 3. ledna – vyučování podle rozvrhu, nezapomeňte cvičební úbor                                                                                                                                                                                                              Dagmar Vopelková, třídní učitelka

 

Procvičování učiva

Matematika pamětné počítání obvod, obsah velká čísla Přírodověda
Jazyk český několikanásobný podmět shoda procvičování třídíme rostliny
Vlastivěda kvíz dějepisného učiva otázky k dějinám poznáš je třídíme živočichy
Back To Top