Týdenní plán na 20. 5. do 24. 5. 2013

Český jazyk

 • Větné členy, spojovací výrazy.
 • Pravopis.
 • Učebnice str. 128-132.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor.

Anglický jazyk

 • Present continuous.
 • Slovíčka 6. B.
 • Pracovní sešit str. 56-57.

Matematika

 • Závisle a nezávisle proměnná.
 • Slovní úlohy.
 • Jednotky času.
 • Učebnice str. 38-39
 • Ge: vzájemná poloha dvou kružnic.

Vlastivěda

 • Dokončení – Západní Čechy.
 • Jižní Čechy.

Přírodověda

 • Srnutí jednoduchých strojů.
 • Výroba železa, skla.

Pracovní činnosti

 • Pěstování rostlin hydroponicky.

Výtvarná výchova

 • Sochařství – socha, plastika, sousoší.

Hudební výchova

 • Slovní vyjádření znějící hudby.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí 20. 5. se fotíme. 
 2. Zkontrolujte si věci do geometrie a do Pv – lepidla.
 3. Procvičujte každý den v plánu.
 4. V připadě pěkného počasí TV venku (přezutí).
 5. Informace a známky kontrolujte pravidelně na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka 

PROCVIČUJ SI UČIVO V PLÁNU!!!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Věta jed. a souvětí Násobení des. čísel Slovíčka 6. A
Souvětí Dělení des. čísel Slovíčka 6. B
Koncovky příd. jmen Madagaskar Průběhový čas 
Koncovky pods. jmen Zlomky Přítomný čas 
Shoda přísudku s podmětem Rovnice  Členy
Diktáty Převody zlomků  Množné číslo
Slovní druhy   Cvičení
Online cvičení VLASTIVĚDA TESTOVÁNÍ
  Česká republika Testy jazyk český
  Západní Čechy Test z matematiky
    Jazykové testy

 

Chcete si přečíst a poslechnout krátké příběhy v anličtině? ZDE.

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top